תקנון לפעילות באתר "לאומי באזזר"

 

מסירת פרטים

1.              הנני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם.

2.              הנני מאשר לבנק לאומי לישראל בע"מ ו/או ללאומיקארד בע"מ לפנות אליי בהצעות שיווקיות ומבצעים ולשגר אליי דברי פרסומות, לרבות ב-SMS, בכל הנוגע למועדון "לאומי באזזר" לפי הפרטים הנ"ל.

3.              ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור את פרטיי וכי פרטים אלו יוחזקו במאגרי המידע של הבנק ויעשה בהם שימוש לצרכים שיווקיים ושירותיים במסגרת מועדון "לאומי באזזר" וכן לצורכי דיוור ישיר בכל הנוגע למועדון "לאומי באזזר" כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 

הטבות

4.              ההטבות מיועדות למחזיקי כרטיס אשראי לאומי קארד או למחזיקי כרטיס כספומט של לאומי המשתייכים לאחת האוכלוסיות הבאות:

צעירים מגיל 16 עד גיל 24 (כולל);

סטודנטים עד גיל 34 המנהלים חשבון סטודנט בלאומי ו/או משוייכים למועדון student card  של לאומיקארד;

צעירים בני 18-14 המחזיקים כרטיס כספומט של לאומי;

5.              מימוש כל הטבה בהתאם לתנאים המיוחדים לאותה הטבה כפי שיופיע בעת הזמנת ההטבה ובהודעת ה-SMS כמתואר להלן.

חלק מן ההטבות מוגבלות בכמות המימושים האפשרית, על פי התנאים המיוחדים עבור כל הטבה.  לא יתאפשר מימוש מעבר לכמות המימושים הנקובה עבור כל הטבה, עבור אותו לקוח לפי מספר תעודת זהות.

צעירים בגילאי 18-14 המחזיקים כרטיס כספומט של לאומי יוכלו ליהנות מהטבות עד שווי קמעונאי של 130 ₪ בשנה.

6.              לאומי קארד ו/או לאומי אינם אחראים במקרים של טעויות בעת מילוי הפרטים (לרבות מספר הטלפון או מספר הכרטיס) לשם קבלת ההטבה, אשר כתוצאה מהן לא התאפשר מימוש ההטבה, כולה או חלקה. 

7.              לאומי קארד ו/או לאומי אינם נושאים בכל אחריות באשר לתקלה בהזנת הפרטים כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של הגולש ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת ההטבות בה נקלטו פרטי הגולש, ואשר כתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי הגולש או חלק מהם, לרבות זכאותו להטבות, הטבות שנבחרו על ידו וכיו״ב, ובלבד שלאומי ו/ או לאומי קארד נקטו אמצעים סבירים למנוע אותם.

8.              לאומי קארד ו/או לאומי אינם אחראים לשירותים ו/או המוצרים שיסופקו על ידי צדדים שלישיים (בתי עסק ו/או ספקים) או מי מטעמם.

9.              לאומי קארד ו/או לאומי רשאים לשנות או להפסיק את מתן ההטבות, אופן טעינתן או אופן מימושן בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

10.          אופן טעינת ההטבה:

10.1 רישום למועדון "לאומי באזזר" - יש למלא את הפרטים במסך הייעודי (רק בכניסה ראשונה למועדון).

10.2 בחירת ההטבה הרצויה מאתר המועדון.

10.3 טעינת ההטבה- ההטבה תטען על גבי כרטיס האשראי של לאומי קארד / כספומט או תועבר כקופון סלולארי לטלפון הנייד שהוקש בעת מסירת הפרטים או בכל אמצעי אחר, כפי שיפורט בגוף ההטבה.

10.4 קבלת הודעת SMS על אופן הטעינה – הודעת SMS תפרט את אופן טעינת ההטבה (על גבי   
       כרטיס לאומי קארד או באמצעות קופון סלולארי) ואת אופן המימוש.

 

10.5   מימוש ההטבה - ההטבה ניתנת למימוש באחת מבין הדרכים הבאות:

10.5.1 בהעברת כרטיס אשראי של לאומי קארד שעליו נטענה ההטבה – בקופת בית העסק  
  ותשלום באמצעות כרטיס האשראי או בהזמנה באתר האינטרנט של בית העסק,  
  באמצעות מסירת פרטי כרטיס האשראי שאליו נטענה ההטבה.

         10.5.2 בהעברת כרטיס כספומט של לאומי בקופת בית בעסק ותשלום במזומן.

         10.5.3  בהצגת הקופון הסלולארי בקופת בית העסק או בהקשת מספר הקופון באתר האינטרנט
             של בית העסק – כפי שיצוין בהודעת ה-
SMS.

        10.5.4 ניתן לממש את ההטבה עד 14 ימים מיום הטעינה או כפי שיופיע באתר מועדון "לאומי   
            באזזר".

        10.5.5 ההטבות נחלקות לשלוש קטגוריות (מזון, אופנה וטיפוח, בילוי ופנאי). ניתן לממש הטבה חודשית אחת בלבד בכל קטגוריה, או כפי שיופיע באתר מועדון "לאומי באזזר". הוראות אלו יחולו גם ביחס לקטגוריות חדשות שיוצגו בלאומי באזזר, ככל שתהיינה כאלו.

 

 

 

 

אנו מאחלים לך הצטרפות נעימה.